حالم را لک لک بال شکسته ای میفهمد

که میماند و تماشا میکند کوچ جفتش را.....